Menu Close

LATVIAN

Digitālā rokasgrāmata, kas palīdz veidot ilgtspējīgus uzņēmumus un biznesa idejas, kuras mazina pārmaiņas klimata jomā

Eksperti no 3 partneraugstskolām – no Lapzemes Lietišķo zinātņu universitātes (Somija), Biznesa augstskolas Turība (Latvija) un Āhenes Lietišķo zinātņu Universitātes (Vācija) – izstrādāja digitālo rokasgrāmatu uzņēmējiem, vai kā mēs paši to dēvējam – SECAs Rokasgrāmatu.

Šīs rokasgrāmatas mērķis ir aktualizēt izmaiņas domāšanas veidā, kā rezultātā, cerams, pieaugs videi draudzīgu uzņēmumu skaits, veidosies jauni ilgtspējīgi uzņēmumi, arvien vairāk būs aprites ekonomikas atbalstītāju un, pats galvenais, šie biznesi mazinās klimata pārmaiņas.

Rokasgrāmata ir metodoloģija, kurā soli pa solim sniegti norādījumi, lai palīdzētu uzņēmējiem un jaunuzņēmumiem radīt ilgtspējīgus un uz klimatu pārmaiņu mazināšanu vērstus biznesa risinājumus.

Šajā mājas lapas sadaļā jūs varat iepazīties ar rokasgrāmatu izpētot nodaļu pēc nodaļas, noskatoties nodaļām klāt pievienotos skaidrojošos video materiālus un izpildot darba lapas. Vai arī varat lejuplādēt pilno rokasgrāmatas versiju.

KĀ ROKASGRĀMATA DARBOJAS?

Pirmkārt, šajā rokasgrāmatā mēs skaidrojam ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) un klimata rīcības koncepciju pamatus, sniedzam ieskatu ilgtspējīgā uzņēmējdarbībā, tās nozīmīgumā un mijiedarbībā ar 13.ilgtspējīgas attīstības mērķi un klimata pasākumiem. Nākamajā daļā mēs piedāvājam ceļvedi, kas palīdz veidot uzņēmumus, kas ir orientēti uz klimata pasākumiem un klimata pārmaiņu mazināšanu. Mēs sniegsim jums soli pa solim plānu un praktiskus rīkus, kas palīdzēs izveidot jaunuzņēmumus, kas risina ar klimata pārmaiņām saistītus izaicinājumus.

Katrā inovācijas ceļojuma daļā jūs tiksiet iepazīstināts ar metodi vai rīku, kam ir noteikti mācību mērķi. Jūs veiksiet arī nelielus uzdevumus, izpildot norādījumus, sistemātiski pārejot no viena soļa uz nākamo. Jums tiks piedāvāta arī papildu lasāmviela, video, piemēri un darba lapas, lai paplašinātu jūsu zināšanas.

Noskaties video par šo rokasgrāmatu

IZPRAST ILGTSPĒJU

Apvienoto Nāciju Organizācija piedāvā plaši lietotu ilgtspējas definīciju ilgtspējīgas attīstības kontekstā. Ilgtspēja ir prakse apmierināt pašreizējās vajadzības, neapdraudot nākamo paaudžu spēju apmierināt savas vajadzības. Tajā uzsvērta atbildīga resursu izmantošanas, vides saglabāšanas un vienlīdzīgas attīstības nozīme, lai nodrošinātu labāku nākotni visiem (ANO, 2023).

Ilgtspēju bieži vien iedala trīs sastāvdaļās: ekonomiskajā, vides un sociālajā. Tās tiek sauktas arī par ESG (Environmental, Social, and Governance jeb latviski: vide, sociālie aspekti un pārvaldība). ESG atspoguļo faktorus, ko izmanto, lai noteiktu, cik labi uzņēmums izturas pret ietekmi uz vidi, godīgi izturas pret cilvēkiem un atbildīgi pārvalda savu darbību. Uzņēmējdarbībā ar ilgtspēju bieži vien saprot centienus aizsargāt dabas resursus, nodrošinot to pieejamību nākamajām paaudzēm.

IZPRATNE PAR ILGTSPĒJĪGU UZŅĒMĒJDARBĪBU

Vispārīgi runājot, uzņēmējdarbība nozīmē sava biznesa vai projekta uzsākšanu un vadīšanu. Uzņēmējdarbība ietver tādus procesu kā: 1) iespēju apzināšana, 2) inovatīvu biznesa ideju attīstīšana un 3) apzinātu risku uzņemšanās, lai radītu un pārvaldītu jaunuzņēmumus vai jaunus produktus.

Uzņēmēji bieži pārvar izaicinājumus, pielāgojas mainīgajiem apstākļiem un meklē izaugsmes iespējas.

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība nodrošina to, ka uzņēmums ne tikai gūst peļņu, bet arī rūpējas par cilvēkiem un mūsu planētu. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība ir uzņēmējdarbības modelis, kurā uzņēmums cenšas radīt vērtību, risinot sociālās, vides vajadzības, vienlaikus gūstot ekonomiskus ieguvumus. Ilgtspējīgi uzņēmēji koncentrējas uz tādu produktu un pakalpojumu radīšanu, kuriem ir pozitīva ietekme uz vidi, vienlaikus nodrošinot arī ekonomisku labumu. Ilgtspējīga uzņēmējdarbība bieži tiek saukta arī par sociālo uzņēmējdarbību.

ILGTSPĒJĪGA UZŅĒMĒJDARBĪBA – KĀPĒC TĀ IR SVARĪGA?

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība mūsdienās ir ļoti svarīga, jo tā saskaņo biznesa panākumus ar ilgtermiņa sabiedrības un vides labklājību, veicinot pozitīvu ietekmi. Nākotne pieder ilgtspējīgiem uzņēmējiem — viņi ir inovatīvu risinājumu virzītājspēks, kas līdzsvaro ekonomisko labklājību, sociālo vienlīdzību un vadību vides jomā.Tā kā globālās problēmas, piemēram, klimata pārmaiņas, pastiprinās, ilgtspējīgiem uzņēmējiem ir atslēga, lai izveidotu noturīgus biznesus, kas pozitīvi ietekmē sabiedrību un vidi.

SDG #13 KLIMATA PASĀKUMI

Ilgtspējīgas attīstības mērķis Nr. 13 – klimata pasākumi – ir aicinājums steidzami rīkoties, lai cīnītos pret klimata pārmaiņām un to ietekmi uz mūsu planētu. 2015. gadā Apvienoto Nāciju Organizācija izstrādāja 17 mērķus kā aicinājumu rīkoties, lai izbeigtu nabadzību un aizsargātu planētu. Šie ilgtspējīgas attīstības mērķi ir paredzēti, lai nodrošinātu, ka līdz 2030. gadam ikviens visā pasaulē var baudīt mieru un labklājību.

Mērķu uzsvars ir likts uz rīcību klimata jomā, jo klimata pārmaiņas ir reāls drauds visai mūsu civilizācijai. Sekas jau ir redzamas un būs katastrofālas, ja vien mēs nerīkosimies tagad.

UZŅĒMĒJU LOMA KLIMATA PASĀKUMOS

Uzņēmējiem ir izšķiroša loma dažādu klimata problēmu risināšanā, piedāvājot inovatīvus risinājumus. Piemēram, tie var radīt efektīvākus veidus, kā ražot enerģiju, apsaimniekot atkritumus un samazināt oglekļa emisijas. Tie var veicināt aprites ekonomikas koncepciju, kurā produkti un materiāli ir paredzēti atkārtotai izmantošanai, labošanai un pārstrādei, samazinot atkritumu un resursu patēriņu. Tie veicina zaļās infrastruktūras attīstību, piemēram, ilgtspējīgas transporta sistēmas vai “zaļās ēkas” un daudzas citas iniciatīvas. Tādējādi mēs skatāmies uz klimata politiku kā inovāciju un iespēju avotu, lai pārveidotu veidu, kā mēs veidojam un vadām uzņēmumus.

KO NOZĪMĒ KLIMATA PASĀKUMI?

Klimata pasākumi attiecas uz centieniem un iniciatīvām, kas veiktas, lai risinātu un mazinātu klimata pārmaiņu ietekmi. Tie ietver plašu darbību klāstu indivīda, kopienas, valsts un globālā līmenī, lai samazinātu siltumnīcefekta gāzu emisijas, pielāgotos mainīgajiem klimata apstākļiem un veicinātu ilgtspēju. Klimata pasākumi ietver tādas aktivitātes kā pāreja uz tīriem un atjaunojamiem enerģijas avotiem, energoefektīvu tehnoloģiju ieviešana, dabas resursu saglabāšana, ekosistēmu aizsardzība un izpratnes veidošana par klimata pārmaiņu nozīmi. Arī uzņēmējus un jaunuzņēmumus var uzskatīt par klimata pārmaiņu risinājumu.

 

KLIMATA PASĀKUMI KĀ AVOTS INOVATĪVĀM BIZNESA IDEJĀM

Klimata pārmaiņas tiek uzskatītas par negatīvu parādību, taču tajā pašā laikā tās var kalpot par inovāciju avotu biznesa pasaulē. Ir daudz iespēju rīkoties — cita starpā atjaunojamās enerģijas, energoefektivitātes, oglekļa emisiju samazināšanas tehnoloģiju, klimata datu un analītikas, ilgtspējīgas lauksaimniecības, aprites ekonomikas, klimata pielāgošanās risinājumos, zaļās finansēšanas, tīrā transporta un oglekļa kompensācijas pakalpojumu jomā.

Uzņēmumi, kas izmanto šīs iespējas, var ne tikai dot ieguldījumu klimata pārmaiņu mazināšanā, bet tiem ir arī iespēja iekļūt augošajos tirgos, ko virza vides apziņa, padarot klimata pasākumus par inovācijas un ilgtspējīgas uzņēmējdarbības attīstības avotu. Katrai nelielai iniciatīvai var būt ievērojama ietekme!

NOSKATIES VIDEO:

Ilgtspējīga uzņēmējdarbība un aprites ekonomika

Klimata pasākumi - avots inovācijai

PROBLĒMAS-RISINĀJUMA KOKS

Problēmas-risinājuma koks (PST jeb Problem-Solution Tree) ir rīks, ko izmanto problēmu risināšanā un lēmumu pieņemšanā, lai identificētu un analizētu iespējamos problēmas risinājumus. Tā ir Apvienoto Nāciju Organizācijas izmantotā metode ilgtspējīgas attīstības mērķu (SDG) risināšanai.

PST ir problēmas vizuāls attēlojums ar galveno problēmu koka augšdaļā un iespējamiem risinājumiem, kas atzarojas no tā. PST tiek izmantots, lai sadalītu problēmu mazākās, vieglāk pārvaldāmās komponentēs un pēc tam analizētu katru komponenti, lai noteiktu labāko risinājumu.

Metodes pamatā ir princips, ka problēmas rada koka pamatnē attēlotie cēloņi, un, izprotot šos pamatcēloņus, ir iespējams izstrādāt efektīvus risinājumus. Šos risinājumus var pārvērst biznesa idejās vai sociālajos uzņēmumos.

IESKATS PROCESĀ

PST metodes process notiek 10 soļos. Tie ietver galvenās problēmas definēšanu un pamatproblēmas pamatcēloņu turpmāku analīzi. Galvenā problēma ir ievietota darb lapas vidū. Pēc tam tiek definēti pieci galvenie jeb primārie pamatcēloņi, izmantojot jautājumu “kāpēc”. Atbildot uz jautājumu, kāpēc šī problēma pastāv. Kad ir noteikti pieci primārie pamatcēloņi, tiek definēti sekundārie cēloņi. Arī tie tiek pārbaudīti ar to pašu jautājumu “kāpēc šis konkrētais (primārais) cēlonis pastāv?”.

Šī procesa rezultātā problēmas pamatcēloņi tiek attēloti koka sakņu veidā. Pēc tam tiek analizēta pamatcēloņu ietekme, un šīs ietekmes novieto virs galvenās (centrālās) problēmas. Tālāk koka problēmas un cēloņi tiek pārvērsti risinājumos, tādejādi problēmu koks tiek pārvērsts par risinājumu koku.

Skaties video par problēmas-risinājuma koku

Uzzini, kas ir problēmas-risinājuma koka metode

RISINĀJUMA PĀRVĒRŠANA POTENCIĀLĀS BIZNESA IDEJĀS

Ilgtspējīgas biznesa idejas modelis (SBI jeb Sustainable Business Idea – model) ir rīks, kas palīdz attīstīt biznesa ideju, kuras pamatā ir ilgtspēja. Izmantojot problēmas koku un komandas izvēlētos risinājumus, precīzi nosaki potenciālās biznesa idejas. Kāds varētu būt bizness, pamatojoties uz radītajiem risinājumiem, un kādus produktus vai pakalpojumus varētu piedāvāt? Atceries, ka mēs koncentrējamies uz ilgtspējīgu biznesa attīstību un tāpēc mūsu uzņēmumos tiek ievērota Ilgtspējīgas biznesa idejas modeļa (SBI) pieeja.

DIZAINA DOMĀŠANA

Dizaina domāšana ir iteratīva metode sarežģītu problēmu risināšanai uz lietotāju centrētā veidā. Sākotnēji šī metode tika izstrādāta dizaina nozarei, bet kopš tā laika tā ir sevi pierādījusi un tiek novērtēta un lietota arī citās jomās.  Dizaina domāšana ir noderīgs veids, kā ģenerēt inovatīvas biznesa idejas. Tā piedāvā strukturētu pieeju, lai aplūkotu problēmas no jauniem skatu punktiem un izstrādātu radošus risinājumus. Tāpat tā paredz darbu starpdisciplinārās komandās un realizējamības, izmaksu efektivitātes un vēlamības izvērtēšanu. Dizaina domāšana ietver darbu elastībā (agile), aprakstošā veidā un rada pietiekami daudz vietas radošumam.

Vairākās fāzēs process ved no iepriekš identificētas problēmas līdz risinājumam, kas ir realizējams, ieviešams un pielāgots lietotāja vajadzībām.

Mācību mērķi – procesa beigās Tev būs gatava ideja, kas atrisina reālu problēmu, un Tu zināsi, kā to īstenot.

5R APRITES KANVAS

5R nosaukums nāk no angļu valodas un nozīmē: rethink, reduce, reuse, recycle, recover. Tātad latviski: pārdomā (pārdomā savas darbības attiecībā uz ilgtspējas praksēm), samazini, izmanto atkārtoti, pārstrādā un atjauno / atgūsti.

5R aprites (cirkulārā) jeb nulles atkritumu pieeja ietver principu pielietošanu, kas nosaka par prioritāti resursu izmantošanas samazināšanu, atkārtotu izmantošanu, pārstrādi, atjaunošanu un kopumā – pārdomātu ražošanas un patēriņa ciklu. Šīs stratēģijas mērķis ir samazināt atkritumu rašanos, optimizēt resursu izmantošanu un izveidot ilgtspējīgu, slēgta cikla sistēmu, kurā produkti ir paredzēti ilgmūžībai, ērtai sadalīšanai un materiālu pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Tādējādi šī pieeja samazina ietekmi uz vidi un veicina ekonomisko noturību, saglabājot resursus un samazinot atkritumu apglabāšanas izmaksas.

5R aprites kanvas ir metode, kas piedāvā strukturētu ietvaru, lai nodrošinātu, ka katrs aprites produkta izstrādes procesa posms tiek izsvērts un analizēts. Tas ļauj viegli izsekot progresam un veicina visaptverošu pieeju ilgtspējībai produktu attīstībā.

APDOMĀ SAVUS NĀKAMOS SOĻUS

Tu esi nonācis pie sava biznesa plānošanas un uzsākšanas. Apsveicam! 

Tu esi izstrādājis izcilu ilgtspējīgu biznesa ideju! Tas nav viegls uzdevums, bet tai pat laikā tas ir ļoti svarīgs pirmais solis ceļā uz veiksmīgu biznesu. Šajā nodaļā vēlamies atgādināt, ka biznesa attīstība neapstājas tikai ar ideju. Tādējādi Tavi nākamie soļi ir biznesa plāna izstrāde un biznesa uzsākšana. Ir daudz labu resursu, lai palīdzētu Tev attīstīt uzņēmējdarbību — šeit ir daži padomi turpmākajām darbībām. Vienmēr paturi prātā ilgtspēju!

Ceram, ka Tev šī rokasgrāmata šķita interesanta un noderīga! Tev noteikti ir savs viedoklis, idejas un ieteikumi uzlabojumiem. Būsim pateicīgi, ja veltīsi dažas minūtes novērtējuma anketas aizpildīšanai. Anketa ir angļu valodā. Paldies jau iepriekš!