Menu Close

FINNISH

Digitaalinen kestävien startup-yritysten ja ilmastotoimia edistävien yritysten kehittämisestä

Tervetuloa SECA-oppaaseen, digitaaliseen käsikirjaan kestävien startup-yritysten ja ilmastotoimia edistävien yritysten kehittämisestä. Tämä opas antaa kouluttajille, opiskelijoille, yrittäjille ja yrityksille tietoa ja työkaluja, joita tarvitaan kestävien liikeideoiden ja -mallien luomiseen ja kehittämiseen. 

Tämän käsikirjan avulla voit hyödyntää menetelmiä, jotka opastavat kestävien yritysten innovointiin ja rakentamiseen.

Miten käsikirja toimii?

Ensin luomme perustan kestävän kehityksen tavoitteiden ja ilmastotoimien käsitteille, tarjoamme tietoa kestävästä yrittäjyydestä, sen merkityksestä ja niiden yhteydestä ilmastotoimia koskevaan kestävän kehityksen tavoitteeseen 13. 

Seuraavassa osassa tarjoamme selkeän etenemissuunnitelman ilmastotoimia edistävien yritysten perustamiseksi. Tarjoamme askel askeleelta etenevän suunnitelman sekä käytännön työkaluja, joiden avulla voit kehittää startup-yrityksiä, jotka tarttuvat ilmastonmuutokseen liittyviin haasteisiin.

Innovaatiomatkan jokaisessa osassa tutustut menetelmään tai työkaluun ja määrittelet oppimistavoitteet. Opit prosessin vaiheet ja ymmärrät, mitä saavutat kunkin vaiheen lopussa.

Suoritat myös pieniä tehtäviä ohjeita noudattaen ja etenet järjestelmällisesti vaiheesta toiseen tehtäväsivujen kautta.

Tietosi laajentamiseksi olemme linkittäneet lisää luettavaa, videoita, tapaustutkimuksia ja tietokilpailuja.

Katso video tästä käsikirjasta

KESTÄVYYDEN YMMÄRTÄMINEN

Yhdistyneet kansakunnat esittää laajalti hyväksytyn määritelmän kestävyydestä. Kestävä kehitys on tapa toimia, jossa täytetään nykyhetken tarpeita vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä täyttää omat tarpeensa. Siinä korostetaan resurssien vastuullisen käytön, ympäristönsuojelun ja oikeudenmukaisen kehityksen merkitystä paremman tulevaisuuden varmistamiseksi kaikille (YK, 2023).

Kestävä kehitys jaetaan usein kolmeen osaan: hallinnolliseen, ympäristölliseen ja sosiaaliseen.  Näistä käytetään myös nimitystä ESG (Environmental, Social, and Governance). ESG edustaa tekijöitä, joiden avulla mitataan, miten hyvin yritys hallitsee ympäristövaikutuksensa, kohtelee ihmisiä oikeudenmukaisesti ja johtaa toimintaansa vastuullisesti. Liiketoimintaympäristössä kestävyydellä pyritään usein turvaamaan luonnonvaroja tai fyysisiä resursseja ja varmistamaan niiden saatavuus tuleville sukupolville.

Kestävän yrittäjyyden ymmärtäminen

Yleisesti ottaen yrittäjyys tarkoittaa oman yrityksen perustamista ja johtamista. Yrittäjyyteen sisältyy prosessi,  jossa

– tunnistetaan mahdollisuuksia

– kehitetään innovatiivisia ideoita

– otetaan laskelmoituja riske-jä uuden yrityksen  perusta-miseksi ja johtamiseksi.

Yrittäjät selviytyvät usein haasteista, sopeutuvat muuttu-viin olosuhteisiin ja etsivät kas-vumahdollisuuksia.

Kestävä yrittäjyys varmistaa, että yritys tuottaa voittoa mut-ta myös huolehtii ihmisistä ja planeetasta. Kestävä yrittäjyys on liiketoimintamalli, jossa yri-tys pyrkii luomaan arvoa vas-taamalla sosiaalisiin ja ym-päristöön liittyviin tarpeisiin ja samalla tuomaan talou-dellisia voittoja. Kestävän kehityksen yrittäjät keskittyvät luomaan tuotteita ja palveluita, joilla on myönteinen vaikutus ympäristöön ja jotka samalla tuottavat taloudellista hyötyä. Kestävää yrittäjyyttä kutsutaan usein myös sosiaaliseksi yrittäjyydeksi.

Kestävä yrittäjyys - miksi se on tärkeää?

Kestävä yrittäjyys on nykyään ratkaisevan tärkeää, koska se yhdistää liiketoiminnan me-nestyksen pitkän tähtäimen yhteiskunnalliseen ja ympä-ristöön kohdistuvaan hyvin-vointiin.

Tulevaisuus kuuluu kestäville yrittäjille – he ovat kantava voima sellaisten innovatii-visten ratkaisujen takana, jotka edistävät taloudellista hyvinvointia, sosiaalista oikeu-denmukaisuutta ja ympä-ristöjohtajuutta. 

Ilmastonmuutoksen kaltais- ten globaalien haasteiden lisääntyessä kestävillä yrittä-jillä on avainasema luodes- saan kestäviä yrityksiä, joilla on myönteisiä vaikutuksia yhteiskuntaan ja ympäristöön.

SDG #13 ILMASTOTOIMI

SDG #13 ilmastotoimi on kehotus ryhtyä kiireellisiin toimiin ilmastonmuutoksen ja sen vaikutus-ten torjumiseksi planeetallamme. Vuonna 2015 Yhdistyneet kansa-kunnat laati 17 tavoitetta kehotu-kseksi toimia köyhyyden poistami-seksi ja maapallon suojelemiseksi. Näillä kestävän kehityksen tavoit-teilla on tarkoitus varmistaa, että vuoteen 2030 mennessä kaikki ihmiset ympäri maailmaa voivat nauttia rauhasta ja vauraudesta. 

Kestävän kehityksen tavoitteissa korostetaan ilmastotoimia, koska ilmastonmuutos on todellinen uhka koko yhteiskunnalle. Vaikutukset ovat jo näkyvissä, ja ne ovat katastrofaalisia, ellemme toimi nyt.

Yrittäjyyden merkitys ilmastotoimissa

Yrittäjillä on ratkaiseva rooli erilaisiin ilmastohaasteisiin vastaamisessa kehittämällä innovatiivisia ratkaisuja.  He voivat esimerkiksi luoda tehokkaampia tapoja tuottaa energiaa, hallita jätteitä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. He voivat edistää kiertotaloutta, jossa tuotteet ja materiaalit suunnitellaan uudelleenkäytettäviksi, korjattaviksi ja kierrätettäviksi, jolloin jätteiden ja resurssien kulutus minimoidaan. He edistävät vihreän infrastruktuurin kehittämistä, kuten kestäviä liikennejärjestelmiä ja vihreitä rakennuksia. Näin ollen tarkastelemme ilmastotoimia innovatiivisena mahdollisuutena muuttaa tapaa, jolla perustamme ja pyöritämme yrityksiä.

MITÄ TARKOITTAA TOIMIA ILMASTON HYVÄKSI?

Ilmastotoimilla tarkoitetaan tekoja ja aloitteita, joilla pyritään puuttumaan ilmastonmuutoksen vaikutuksiin ja lieventämään niitä. Siihen kuuluu monenlaisia toimia yksilön, yhteisön, kansallisella ja koko maailman tasolla kasvihuonekaasu-päästöjen vähentämiseksi, muuttuviin ilmasto-olosuhteisiin sopeutumiseksi ja kestävän kehityksen edistämiseksi. Ilmastotoimiin kuuluu muun muassa siirtyminen puhtaisiin ja uusiutuviin energialähteisiin, energiatehokkaiden teknologioiden käyttöönotto, luonnonvarojen säästäminen, ekosysteemien suojelu ja tietoisuuden lisääminen ilmas-tonmuutoksen merkityksestä. Myös yrittäjiä ja startup-yrityksiä voidaan pitää ratkaisuna ilmastonmuutokseen.

Ilmastotoimet innovatiivisten liikeideoiden lähteenä

Ilmastonmuutosta pidetään kielteisenä ilmiönä, mutta samalla se voi toimia innovaation lähteenä yritysmaailmassa. Toiminta-mahdollisuuksia on runsaasti muun muassa uusiutuvan energian, energiatehokkuuden, hiilidioksidipäästöjen vähentä-misteknologioiden, ilmastotietojen ja -analytiikan, kestävän maatalouden, kiertotalouden, ilmastosopeutumisratkaisujen, vihreän rahoituksen, puhtaan liikenteen ja hiilidioksidi-päästöjen kompensointipalvelujen aloilla. Yritykset, jotka tarttuvat näihin mahdol- lisuuksiin, voivat paitsi edistää ilmaston- muutoksen torjuntaa, myös hyödyntää ympäristötietoisuuden mukanaan tuomia kasvavia markkinoita, jolloin ilmastotoimet ovat innovaation ja kestävän liike-toiminnan kehityksen lähde Jo-kaisella pienellä ponnistuksella voi olla merkittävä vaikutus! 

Katso video:

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous

Ilmastotoimenpiteet – innovaation lähde

ONGELMA - RATKAISUPUU

Ongelma-ratkaisupuu (Problem Solution Tree) on ongelmanratkaisussa ja päätöksenteossa käytetty työkalu, jolla tunnistetaan ja analysoidaan mahdollisia ratkaisuja ongelmaan. Se on YK:n käyttämä kestävän kehityksen tavoitteiden ratkaisumenetelmä. 

Ongelma-ratkaisupuu on ongelman visuaalinen esitystapa, jossa pääongelma on rungon keskellä ja mahdolliset ratkaisut haarautuvat siitä alaspäin. Sitä käytetään ongelman pilkkomiseen pienempiin, helpommin hallittaviin osiin ja sitten kunkin osan analysoimiseen parhaan ratkaisun määrittämiseksi. 

Menetelmä perustuu ajatukseen, että ongelmien juurisyyt johtuvat perustavista tekijöistä, ja näiden juurisyiden ymmärtäminen mahdollistaa tehokkaiden ratkaisujen kehittämisen.

Näistä ratkaisuista voidaan kehittää liikeideoita tai yhteiskunnallisia yrityksiä.

Prosessin kuvaus

Ongelma-ratkaisupuun prosessi sisältää kymmentä vaihetta. Niihin kuuluvat ydinongelman selvittäminen ja ydinongelman juurisyiden tarkempi analysointi. 

Ydinongelma sijoitetaan keskelle. Sen jälkeen määritellään viisi tärkeintä tai ensisijaista syytä käyttämällä kysymystä “miksi” – vastaamalla siihen, miksi tämä ongelma on olemassa. 

Kun viisi ensisijaista perussyytä on määritetty, etsitään niille toissijaisia syitä samaa kysymystä käyttäen: “miksi tämä tietty (ensisijainen) syy on olemassa?” 

Katso video

Ongelma ratkaisu puu - prosessin kuvaus

RATKAISUJEN MUUTTAMINEN POTENTIAALISIKSI STARTUP-YRITYSIDEOIKSI

Kestävän liikeidean malli (Sustainable Business Idea – SBI) on työkalu, joka auttaa kehittämään liikeidean, jonka ytimessä on kestävyys. Käyttämällä ongelmapuuta ja tiimisi valitsemia ratkaisuja, määrittele potentiaaliset yritykset tai startup -liikeideat. Mitä liiketoimintaa luotujen ratkaisujen pohjalta voisi syntyä ja millaisia tuotteita tai palveluja voisit tarjota? Muista, että keskityt kestävän liiketoiminnan kehittämiseen, ja siksi tässä noudatetaan Kestävän liikeidean mallia.

MUOTOILUAJATTELU

Muotoiluajattelu on iteratiivinen menetelmä monimutkaisten ongelmien ratkaisemiseksi käyttäjäkeskeisesti. Alun perin muotoilualalle kehitetty menetelmä on sittemmin osoittautunut hyväksi ja sitä arvostetaan myös muilla aloilla. 

Muotoiluajattelu on hyödyllinen tapa tuottaa innovatiivisia liikeideoita, ja se tarjoaa jäsennellyn lähestymistavan ongelmien tarkasteluun uusista näkökulmista ja luovien ratkaisujen kehittämiseen. Siinä työskennellään monialaisissa tiimeissä ja punnitaan toteutettavuutta, kustannus-tehokkuutta ja haluttavuutta. Se edellyttää työskentelyä ketterästi ja havainnollisesti, ja siinä on riittävästi tilaa luovuudelle. 

Prosessi johtaa useissa vaiheissa aiemmin tunnistetusta ongelmasta ratkaisuun, joka on toteuttamiskelpoinen ja käyttäjän tarpeisiin mukautettu.

Oppimistavoitteet – Prosessin lopussa sinulla on valmis idea, joka ratkaisee todellisen ongelman, ja osaat toteuttaa sen.

5R – KIERTOTALOUS - POHJA

5R -kiertotalous tai nollahävikkilähestymistapa tarkoittaa sellaisten periaatteiden omaksumista, joissa resurssien ja tuotteiden vähentäminen, uudelleenkäyttö, kierrätys, talteenotto ja uudelleenajattelu ovat etusijalla tuotanto- ja kulutuskierron aikana. Tämän strategian tavoitteena on vähentää jätteen muodostumista, optimoida resurssien käyttö ja luoda kestävä, suljettu kierrätysjärjestelmä. Siinä tuotteet suunnitellaan pitkäikäisiksi, helposti purettaviksi ja materiaaleja voidaan hyödyntää uudelleen. Näin lähestymistapa minimoi ympäristövaikutukset ja edistää taloudellista kestävyyttä säästämällä resursseja ja vähentämällä hävittämiskustannuksia. 

5R-kiertotalouspohja (5R circularity canvas) on menetelmä, joka tarjoaa jäsennellyn kehyksen kiertotaloudellisen tuotekehitysprosessin jokaiseen vaiheeseen.  Se mahdollistaa edistymisen helpon seurannan ja kannustaa kokonaisvaltaisesti kestävään lähestymistapaan tuotekehityksessä.

HARKITSE SEURAAVIA VAIHEITA

Liiketoiminnan suunnittelu ja perustaminen

Onnittelut! Olet kehittänyt erinomaisen kestävän liikeidean. Se ei ole helppo tehtävä, mutta erittäin tärkeä ensimmäinen askel kohti menestyvää liiketoimintaa. Tässä osassa haluamme muistuttaa sinua siitä, että liiketoiminnan kehittäminen ei lopu ideaan. Seuraavat askeleesi ovat siis liiketoimintasuunnitelman laatiminen ja liiketoiminnan käynnistäminen. On olemassa monia hyviä resursseja, jotka opastavat sinua liiketoiminnan kehittämisessä – tässä muutamia vinkkejä seuraavia vaiheita varten. Pidä aina mielessä kestävä kehitys!